Persa Lernolibro de la Internacia Lingvo Esperanto


La Plej Facila Lingvo de la Mondo

Verkita de:
Ahmad Reza Mamduhi
(mamduhi@gmail.com)
La unua ĉefdelegito de UEA en Irano kaj
la prezidanto de Irana Esperanto-Asocio (IREA)

Desegnaĵoj far:
Inĝ. Sejjed Mohammad Mohit

Eldonita per: Arviĝ
Tehrano, 2005


La baza kurso de Esperanto: http://torabireza.googlepages.com/1-LaElementaNivelo.pdf 
La meza nivelo de Esperanto: http://torabireza.googlepages.com/2-LaMezanivelo.pdf 
La progresiga nivelo de Esperanto: http://torabireza.googlepages.com/3-LaProgresigaNivelo.pdf

فهرست مطالب
Enhavtabelo

بخش اول: آموزش درس به درسِ زبان اسپرانتو.........................................................9
La Unua Parto: Laŭleciona Instruado de Esperanto ..................................................9

سطح مقدماتي -1 ......................................................................................................9
1- La Elementa Nivelo..............................................................................................9

درس اول: آشنايي با الفبا و حروف اسپرانتو ........................................................10
1-a Leciono: Alfabeto de Esperanto.........................................................................10
10 ............................................................................................. الفباي عربي و زبان فارسي
11 ........................................................................................... الفباي لاتين و زبان اسپرانتو
14 .............................................................................................الفباي اسپرانتو: قسمت اول
16 .............................................................................................الفباي اسپرانتو: قسمت دوم
18 ............................................................................................الفباي اسپرانتو: قسمت سوم
20 ......................................................................................... الفباي اسپرانتو: قسمت چهارم
22 ...........................................................................................الفباي اسپرانتو: قسمت پنجم
24 .................................................................................................... جدول الفباي اسپرانتو
25 ..........................................................نحو هي صحيح نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف كوچك
26 .................................................................................................. حروف كوچك و بزرگ
26 .......................................................................................... موارد استفاده از حروف بزرگ
27 .......................................................................................... نحو هي نگارش حروف بزرگ
28 .................................................نحو هي صحيح نوشتن پيوسته يا سرِهمِ حروف بزرگ اسپرانتو
29 .................................................................................نحو هي صحيح نوشتن اعداد اسپرانتو
30 ..................................................................... درس دوم: آشنايي با كلمات و جمل ههاي اسپرانتو
Enhav-tabelo 6
2-a Leciono: Esperantaj Vortoj kaj Frazoj .................................................................30
34 ......................................................................................... مطالبي كه در اين درس آموختيم
38 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
39 ..................................................................................درس سوم: آشنايي با آوندهاي اسپرانتو
3-a Leciono: Esperantaj Afiksoj.................................................................................39
41 ......................................................................................... مطالبي كه در اين درس آموختيم
44 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
45 ....................................................................درس چهارم: آشنايي با ه مبست هها و حروف اضافه
4-a Leciono: Esperantaj Korelativoj kaj Prepozicioj..................................................45
48 ......................................................................................... مطالبي كه در اين درس آموختيم
51 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
53 ................................................................................... درس پنجم: آشنايي با كلمات تركيبي
5-a Leciono: Kunmetitaj Vortoj de Esperanto............................................................53
56 ......................................................................................... مطالبي كه در اين درس آموختيم
59 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
60 ................................................................................... درس ششم: آشنايي با مفعول مستقيم
6-a Leciono: Esperanta Akuzativo .............................................................................60
64 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
65 ....................................................................... درس هفتم: آشنايي با زما نهاي ساده ي فع لها
7-a Leciono: Simplaj Verboj de Esperanto ................................................................65
70 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
72 .............................................................................درس هشتم: آشنايي با ضماير و فعل امري
8-a Leciono: Esperantaj Pronomoj kaj Imperativo.....................................................72
78 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
80 ....................................................................... درس نهم: آشنايي با ضماير مفعولي و انعكاسي
9-a Leciono: Akuzativaj Pronomoj de Esperanto.......................................................80
83 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
85 ................................................................................................ درس دهم: آشنايي با قيدها
10-a Leciono: Esperantaj Adverboj............................................................................85
88 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
89 ............................................................................ درس يازدهم: آشنايي با افعال گذرا و ناگذرا
11-a Leciono: Esperantaj Verboj (transiraj kaj netransiraj) .......................................89
93 ............................................................................................................. پاسخ تمري نها
-2 سطح متوسطه ................................................................. Error! Bookmark not defined.
2- La Meza Nivelo ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Enhav-tabelo 7
درس دوازدهم: در بار هي نوشيدن يها ......................................Error! Bookmark not defined.
12-a Leciono: Kion Ni Trinku?...................................Error! Bookmark not defined.
درس سيزدهم: راديوهاي اسپرانتو ..........................................Error! Bookmark not defined.
13-a Leciono: Radioj en Esperanto .............................Error! Bookmark not defined.
درس چهاردهم: محيط مصنوعي اطراف ما ..............................Error! Bookmark not defined.
14-a Leciono: Nia Artefarita Medio............................Error! Bookmark not defined.
درس پانزدهم: علت پرخوري ...............................................Error! Bookmark not defined.
15-a Leciono: Kial Ni Tro Manĝemas?.......................Error! Bookmark not defined.
درس شانزدهم: اسپرانتو در مسافرت ها ..................................Error! Bookmark not defined.
16-a Leciono: Vojaĝi per Esperanto............................Error! Bookmark not defined.
درس هفدهم: آشنايي با ترجمه به اسپرانتو ..............................Error! Bookmark not defined.
17-a Leciono: Traduki en Esperanton .........................Error! Bookmark not defined.
نوشتن كلمات فارسي با حروف اسپرانتو ..............................Error! Bookmark not defined.
ترجمه به اسپرانتو .........................................................Error! Bookmark not defined.
Traduki en Esperanton.............................................Error! Bookmark not defined.
درس هجدهم: اينترنت و اسپرانتو ..........................................Error! Bookmark not defined.
18-a Leciono: La Interreto kaj Esperanto....................Error! Bookmark not defined.
درس نوزدهم: مكاتبه به اسپرانتو ...........................................Error! Bookmark not defined.
19-a Leciono: Korespondi en Esperanto .....................Error! Bookmark not defined.
درس بيستم: چگونه ورزش كنيم؟ .........................................Error! Bookmark not defined.
20-a Leciono: Kiel Ni Praktiku Sporton?....................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و يكم: نشريات اسپرانتو .....................................Error! Bookmark not defined.
21-a Leciono: Gazetaro de Esperanto .........................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و دوم: آشنايي با كتب اسپرانتو .............................Error! Bookmark not defined.
22-a Leciono: Esperantaj Libroj..................................Error! Bookmark not defined.
-3 سطح پي شرفته ............................................................... Error! Bookmark not defined.
3- La Progresiga Nivelo ....................................................... Error! Bookmark not defined.
درس بيست و سوم: آشنايي با شعر اسپرانتو .............................Error! Bookmark not defined.
23-a Leciono: Esperantaj Poemoj ...............................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و چهارم: آشنايي با ضر بالمث لهاي اسپرانتو ............Error! Bookmark not defined.
24-a Leciono: Esperanta Proverbaro ...........................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و پنجم: شاعران قديمي ايران ..............................Error! Bookmark not defined.
25-a Leciono: Malnovaj Poetoj de Irano.....................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و ششم: دنياي ايد هآل ........................................Error! Bookmark not defined.
26-a Leciono: La Ideala Mondo..................................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و هفتم: نانوتكنولوژي ........................................Error! Bookmark not defined.
27-a Leciono: Nanoteknologio....................................Error! Bookmark not defined.
Enhav-tabelo 8
درس بيست و هشتم: شاعران جديد ايران ...............................Error! Bookmark not defined.
28-a Leciono: Novaj Poetoj de Irano ..........................Error! Bookmark not defined.
درس بيست و نهم: خودروي برقي ........................................Error! Bookmark not defined.
29-a Leciono: C5 kaj Segway .....................................Error! Bookmark not defined.
درس س يام: بدن انسان ......................................................Error! Bookmark not defined.
30-a Leciono: La Homa Korpo ...................................Error! Bookmark not defined.
درس سي و يكم: محيط طبيعي اطراف ما ...............................Error! Bookmark not defined.
31-a Leciono: Nia Natura Medio ................................Error! Bookmark not defined.
درس سي و دوم: في لها ......................................................Error! Bookmark not defined.
32-a Leciono: La Elefantoj..........................................Error! Bookmark not defined.
درس سي و سوم: نويسندگان اسپرانتو ....................................Error! Bookmark not defined.
33-a Leciono: Verkistoj de Esperanto .........................Error! Bookmark not defined.
درس سي و چهارم: اگزيستانسياليسم .....................................Error! Bookmark not defined.
34-a Leciono: Ekzistencialismo ..................................Error! Bookmark not defined.
بخش سوم: واژ هنام هها و نماي هها ........................................Error! Bookmark not defined.
La Tria Parto: Vortaroj kaj Indeksoj.........................................Error! Bookmark not defined.
-1 نماي هي اسپرانتو .............................................................. Error! Bookmark not defined.
1- Esperanta Indekso ........................................................... Error! Bookmark not defined.
-2 واژ هنام هي اسپرانتو- فارسي ........................................... Error! Bookmark not defined.
2- Esperanto-Persa Vortaro ................................................ Error! Bookmark not defined.
-3 واژ هنام هي فارسي- اسپرانتو ................................................................................... 341
2- Persa-Esperanto Vortaro ........................................................................................ 341
-4 نماي هي فارسي ........................................................................................................ 333
4- Persa Indekso ...........................................................................................................333
43 ................................................................... بخش دوم: مرجع دستوريِ زبان اسپرانتو
La Dua Parto: Referenca Gramatiko de Esperanto............................................................43


« univerzala internacia lingvo